I. CẤU TRÚC:

   1. Tổng số giáo viên: 13 (Nữ:09).

      - Đảng viên:05.

      - Đoàn viên công đoàn: 13.

      - Đoàn TNCS HCM: 00.

  2. Thành phần:

     1- Thái Bình Dương (Tổ trưởng)

     2- Trương Thị Thu Hương (Tổ Phó)

     3- Huỳnh Tấn Liệt

     4- Trịnh Thanh Tuyền

     5- Quách Minh Châu

     6- Huỳnh Long Hâu

     7- Lê Thị Mỹ Kiều

     8- Nguyễn Thị Thu Nguyêt

     9-Huỳnh Thị Thanh Thùy

     10- Lâm Thị Bé Năm

    11- Lê Thị Lam Điền

    12- Nguyễn Thị Hồng Thơm

    13-Trần Thị Bích Si

 

 3. Trình độ chuyên môn:

   - Cử nhân: 13.

   - Thạc sĩ: 00

  - Ngoại ngữ .

  - Tin học:

II. HOẠT ĐỘNG:

  1.Về chuyên môn:

     - HĐBM: .

     - SKKN & ĐDDH: nhiều SKKN & ĐDDH cấp trường, huyện, tỉnh

    - Giáo án ĐT: thường xuyên sử dụng giáo án ĐT.

  2. Ngoại khóa:

    - Tích cực tham gia các cuộc thi do ngành tổ chức.

III. THÀNH TÍCH (từ 2010 đến 2016):

   1.Về tập thể:

    Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến ;

   2.Về cá nhân:

    - Bằng Khen của UBND Tỉnh.

    - Bằng khen Liên Đoàn lao động Tỉnh;

   - Chiến sĩ thi đua cơ sở

   - Giấy khen Sở Giáo dục và đào Tạo về BDHSG tỉnh.

   - Giấy khen của Liên đoàn lao động huyện.

    - Và nhiều thành tích khen thưởng khác.