I. CẤU TRÚC:

   1. Tổng số giáo viên: 15 (Nữ:08).

        - Đảng viên:08.

        - Đoàn viên công đoàn: 15.

        - Đoàn TNCS HCM: 00.

   2. Thành phần:

        1- Nguyễn Phước Thiện (Tổ trưởng)

        2- Quách Trọng Hiếu

        3- Huỳnh Thị Đạm (Tổ Phó)

        4- Trần Phi Hùng

        5- Võ Thị Thanh Lan

        6- Nguyễn Trúc Loan

        7- Lữ Văn Lợi

        8- Nguyễn Văn Luyến

        9- Thái Trí Nghĩa

        10- Trần Thị Yến Ngọc
        11- Nguyễn Trần Thanh Phượng

        12- Lưu Thị Kim Tuyên

        13- Huỳnh Cẩm Tú

        14- Nguyễn Thị Hồng Gấm

        15- Lâm Vĩnh Quang

   3. Trình độ chuyên môn:

        - Cử nhân: 15.

        - Thạc sĩ: 00

        - Ngoại ngữ (tiếng Anh): 01 chứng chỉ A2 châu Âu, 02 chứng chỉ A, 01 chứng chỉ B.

        - Tin học:

II. HOẠT ĐỘNG:

   1.Về chuyên môn:

        - HĐBM: .

        - SKKN & ĐDDH: nhiều SKKN & ĐDDH cấp trường, huyện.

        - Giáo án ĐT: thường xuyên sử dụng giáo án ĐT.

        - Phòng vi tính: phục vụ khá tốt cho các hoạt động của trường và các kỳ thi các cấp.

   2. Ngoại khóa:

        - Tích cực tham gia các cuộc thi do ngành tổ chức.

III. THÀNH TÍCH (từ 2010 đến 2016):