GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Ấp Mỹ Thiện_Xã Mỹ Đức_Huyện Châu Phú_Tỉnh An Giang

Email:  thcsmyduc.chauphu@angiang.gov.vn

Điện thoại: 02963673520

 

1. Mô hình hoạt động: .

2. Đội ngũ giáo viên: 

3. Mục tiêu đào tạo: 
4. Phương châm giáo dục: 
5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:
* Hoạt động giáo dục toàn diện:
Ban giám hiệu Trường THCS